Hvad er vi for en kirke

Hvad er FriKirken – En Åben Dør

Som navnet siger er det en frikirke; det vil sige, at den er adskilt fra staten. Derfor står den mere frit i det daglige virke. Det medfører, at præsten eller den der prædiker selv vælger sin bibeltekst; prædiker det budskab, som han eller hun føler sig ledet og inspireret til at give ved pågældende gudstjeneste eller møde. Man står også frit med hensyn til salmevalg, musik og gudstjenestestil som sådan.

At være frikirke medfører så også, at man ikke får økonomisk tilskud fra staten til kirkens almindelige drift. Derfor indsamles der i hver gudstjeneste en frivillig gave eller kollekt, som danner grundlag for kirkens budget og daglige økonomi så som lokaleudgifter, præsteløn med mere.

 

Hvad tror vi på i FriKirken – En Åben Dør?

Her skal bare nævnes et par af de mest centrale punkter:

  • Vi tror på Gud som skaber og opretholder af alle ting.
  • Vi tror, at Gud har åbenbaret sig endegyldigt i sin søn Jesus af Nazaret.
  • Vi tror på de bibelske beretninger om Jesu liv og virke; hans tegn og undere og mirakler.
  • Vi tror på hans død på korset og hans opstandelse fra de døde som det eneste og fuldgyldige grundlag for det enkelte menneskes frelse og evige liv.
  • Vi tror, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
  • Vi tror, at Jesus skal komme til jorden igen og virkeliggøre Guds Rige endegyldigt.
  • Vi tror på treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden.
  • Vi tror på Helligånden som Jesu stedfortræder i verden og som ham, der gennem kirken/menigheden fører Kristi gerninger i verden videre og til fuldendelsen, som vil ske ved Jesu andet komme.

 


Nadver:

I FriKirken – En Åben Dør fejrer vi også nadver; som regel et par gange om måneden. Vi betragter især nadveren som et ”mindemåltid” ud fra ordene i nadverteksten: ”gør dette til ihukommelse af mig.” Ved nadveren samler hver enkelt deltager især tankerne om Jesu stedfortrædende død på korset. Når præst og menighedstjener bryder brødet, illustrerer dette symbolsk, hvordan Jesus blev brudt i lidelse og korsdød under Pilatus. Ligeledes minder kalken os om Jesu blod, der renser for al synd. Alle der ønsker at mindes Jesu død og opstandelse, er velkomne til at deltage i nadveren.

 

Dåb:

I FriKirken – En Åben Dør praktiserer vi det man populært kalder ”troendes dåb”. Det vil sige, at vi kun døber mennesker, som er kommet til overbevisning om, at Jesus er Guds Søn og deres personlige frelser. I øvrigt må hver enkelt have udtrykt et personligt ønske om at opleve den kristne dåb på deres egen krop. Selve dåben foregår ved neddykkelse, ligesom man gjorde det i den første kristne kirke – også ud fra Romerbrevet 6,4 som siger: ”Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at, som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi leve et helt nyt liv.” Neddykkelsen under vandet symboliserer det gamle livs udslettelse, medens oprejsningen af dåbsvandet symboliserer oprejsning til et nyt liv og livsstil samt vores delagtiggørelse i Kristi opstandelse fra de døde.

 

Medlemskab:

Medlem af FriKirken – En Åben Dør kan enhver blive:

  • som ved nytestamentlig dåb personligt bekender sin tro på Jesus Kristus som Guds Søn, Frelser og Herre
  • eller som personligt bekender sin tro på Jesus Kristus som Guds Søn, Frelser og Herre.

Af Kirkeministeriet er FriKirken – En Åben Dør anerkendt som frikirke, hvilket giver bemyndigelse til at foretage kirkelige handlinger, som f.eks. vielser og begravelser.